NOVÝ SPIŠSKÝ POMOCNÝ BISKUP – JÁN KUBOŠ

NOVÝ SPIŠSKÝ POMOCNÝ BISKUP

Novým pomocným biskupom Spišskej diecézy sa stal Ján Kuboš.

Pápež František vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš. Zároveň mu bolo pridelené titulárne sídlo Quiza.

„Ďakujúc Pánu Bohu a rodičom za dar života, s vďakou za dar služobného kňazstva, vďačný diecéznemu biskupovi Štefanovi a pápežovi Františkovi za prejavenú dôveru, vedomý si svojej hriešnosti a svojich limitov, chcem každý deň svojho života na zemi odpovedať na Božiu výzvu Fiat! – Staň sa! – ako odpovedala na Božiu výzvu Panna Mária, pokorná služobnica Pána. V službe pomocného biskupa Spišskej diecézy chcem v sile Ducha Svätého napĺňať, čo som si predsavzal pri kňazskej vysviacke: byť dôkazom Božej dobroty… (porov. Ž 86, 17),” povedal v reakcii na svoje vymenovanie Ján Kuboš.

Ján Kuboš má 54 rokov, narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.

V 90. rokoch bol farárom v Liptovskej Osade, zároveň pôsobil vo väzenskej pastorácii. V rokoch 1997 – 2017 pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 2002 obhájil doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2017 je farárom a dekanom v Kežmarku, pôsobí aj ako sudca na Cirkevnom súde Spišskej diecézy.

Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne po taliansky a anglicky.

Biskupská vysviacka sa uskutoční 24. júna 2020 v katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí v Spišskej Kapitule.

Nový biskup si vybral aj svoje heslo, ktoré znie Bonitas – Iustitia – Veritas (Dobrota – Spravodlivosť – Pravda).

Základom jeho biskupského erbu je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádza erb Spišského biskupstva, ktorý odkazuje na jeho zriadenie pápežom Piom VI. a na starobylý kapitulský Chrám sv. Martina. Heraldicky ľavú stranu vypĺňa monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a jeho úctu k Najsvätejšej sviatosti.

Modrá osobná časť štítu svojou farebnosťou vyjadruje mariánsku úctu a pripomína obec Nižnú, rodisko nositeľa erbu. Latinský kríž a zelený klobúk s dvanástimi zelenými strapcami náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi. Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia spolu s mottom symbolicky vyjadrujú krédo nositeľa erbu v duchu Listu sv. Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde (Ef 5, 8b-9)“.