Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb a ku svätej spovedi

Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb:

 • vstup a pobyt v kostole bude umožnený len s rúškami
 • kostol bude otvorený 20 min. pred začatím svätej omše a nebude sa spoločne modliť svätý ruženec
 • obrady nesmú navštevovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • kašlať a kýchať je potrebné do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • pri vchode do kostola bude ustanovená služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie pravidiel
 • pri vchode do kostola bude každému aplikovaná dezinfekcia na ruky
 • sedieť sa bude len na označených miestach, označených miest v Lokci je 79 a v Ťapešove 65
 • sedieť sa bude v každej druhej lavici
 • odstup medzi osobami bude, okrem členov spoločnej domácnosti 2 metre, preto bude výhodné, keď členovia spoločnej domácnosti prídu na bohoslužby spolu, čím sa viac využijú miesta v kostole
 • bohoslužby budú zatiaľ recitované
 • obetné dary sa nebudú nosiť
 • na znak pokoja sa nebudú podávať ruky
 • sväté prijímanie sa bude podávať na ruku: „Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom.“
 • kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný
 • svätá spoveď bude vysluhovaná až po skončení svätej omše
 • pri odchode z kostola bude potrebné tiež dodržať odstup 2 metre a zabrániť zhlukovaniu ľudí.
 • miništranti budú len dvaja podľa rozpisu
 • v prípade, že sa naplní kapacita kostola, veriaci môžu zostať na priestranstve pred kostolom pri dodržaní hygienických pravidiel (rúška, rozostupy 2 metre,…)
 • svoju prítomnosť na bohoslužbách nech veriaci vo vyššom veku dobre zvážia
 • nebudú sa používať sväteničky
 • v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence

Napriek tomu, že sú dovolené verejné bohoslužby, ale s obmedzeniami, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Účasť na bohoslužbách v tieto dni je až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, dobrovoľná.

Usmernenia ku svätej spovedi:

Spovedajúca sa osoba:

 • má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, alebo nariadené karanténne opatrenia).
 • pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky (príp. používa jednorazové rukavice).
 • pri sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst).
 • po vstupe do spovednice nezatvára za sebou dvere.
 • pri sv. spovedi, ak sa koná mimo spovednice, nie je ku kňazovi otočená priamo tvárou, ale bokom (t. z. v tom istom smere ako spovedník).

Prosíme vás o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri dodržiavaní týchto pravidiel.