BISKUPSKÁ VYSVIACKA

BISKUPSKÁ VYSVIACKA

V Spišskej Kapitule vysvätili nového spišského biskupa Františka Trstenského. Hlavným svätiteľom bol arcibiskup Bernard Bober a spolusvätiteľmi nuncius Nicola Girasoli a emeritný biskup Andrej Imrich. Biskup František Trstenský je rodák z Tvrdošína a doteraz pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku.

Vysviacka biskupa sa začala po prečítaní evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý). Potom kandidáta predstavili a prečítal sa latinský a slovenský text buly o vymenovaní nového biskupa.

Po homílii, v ktorej sa prihovoril hlavný svätiteľ, nasledovali sľuby kandidáta na biskupa a Litánie ku Všetkým svätým. Hlavný svätiteľ a biskupi spolusvätitelia si v tomto momente kľakli a kandidát na biskupa si ľahol na zem.

Potom nasledoval obrad samotnej vysviacky. Spojený bol s vkladaním rúk – hlavný svätiteľ mlčky prišiel ku kandidátovi, ktorý kľačal pred ním, aby mu vložil ruky na hlavu. Po ňom urobili to isté aj ostatní biskupi.

Potom hlavný svätiteľ položil na hlavu vyvoleného biskupa evanjeliár otvorený na stati z Evanjelia podľa Lukáša „Duch Pána je nado mnou“ a predniesol konsekračnú modlitbu.

Potom nasledovalo pomazanie svätou krizmou, odovzdanie evanjeliára a biskupských insígnií – prsteňa (na prst pravej ruky), solidea, mitry a pastorálu (biskupskej berly).

Zlatý biskupský prsteň nesie vyobrazenie baránka sediaceho na zapečatenej knihe.

Z vnútornej strany bude vygravírovaný biskupský erb Mons. Františka Trstenského. Biskupská berla bude vzácny starobylý gotický „martinský“ pastorál, jeden z mála gotických pastorálov zachovaných v celej Európe, ktorý spišskí biskupi používali pri mimoriadne slávnostných príležitostiach.

Welcome to our online watch store rolex super clones ! We offer variety, quality, competitive prices, fast shipping, and exceptional customer service. Discover the difference with us

Prevzatie úradu diecézneho biskupa Spišskej diecézy

Hlavný svätiteľ potom vyzval vysväteného biskupa, aby si sadol na katedru, ku ktorej ho privedie. Týmto úkonom vysvätený biskup prebral úrad diecézneho biskupa Spišskej diecézy.

Na oltári sa zapálila siedma svieca na znak toho, že biskupský stolec už nie je viac uprázdnený. Novovysvätený biskup potom odložil pastorál a prijal od hlavného svätiteľa a všetkých biskupov bozk pokoja a blahoželanie.

V závere slávnosti po modlitbe po prijímaní a za spevu hymnu Te Deum Laudamus (Teba, Bože, chválime) nový biskup Spišskej diecézy prešiel, sprevádzaný dvoma spolusvätiteľmi, katedrálou a priestorom pred katedrálou, žehnajúc prítomných veriacich. Po skončení hymnu nasledovali pozdravy. 

Erb predstavuje osobný príbeh a duchovné ideály biskupa Františka. Symbolizuje osobnú a diecéznu spiritualitu a postavenie v cirkevnej hierarchii. 

Kňazský klobúk so strapcami hovorí o postavení v cirkevnej hierarchii. Zelený klobúk so šiestimi zelenými strapcami na každej strane prináleží biskupovi. 

Červené rubíny na procesiovom kríži predstavujú päť Kristových rán. Rovnaké rany – stigmy mal svätý František Assiský, krstný patrón biskupa. Prijatím osobného kríža sa možno duchovne spojiť s Kristom, a tak sa mu podobať. Kríž sa nemá odmietnuť, ale prijať a niesť.

Modrý štít je symbol Božej dôstojnosti, Božieho kráľovstva, kam smerujeme, lebo tam je naša vlasť (Flp 3, 20), náš pravý domov.

Sieťovaná bordúra symbolizuje rybársku sieť. Kristus vyzval apoštola Petra, aby zatiahol na hlbinu a spustil sieť (Lk 5, 4). Keď ho nad bohatým rybolovom prenikla bázeň, Kristus ho povzbudil, aby sa nebál, lebo odteraz bude loviť ľudí pre nebeské kráľovstvo (Lk 5,10). Zlatá farba symbolizuje nesmiernu hodnotu tejto práce.

Hviezda symbolizuje podľa starobylej tradície Pannu Máriu, Matku Cirkvi a Krista. V deň jej narodenia 8. septembra 2023 bol nositeľ erbu vymenovaný Svätým Otcom Františkom za nástupcu apoštolov. Tvar hviezdy je preto odvodený z erbu spomenutého pápeža.

Ruža je starobylý atribút Kristovej krvi. Nenápadná poľná ruža má prenikavú a príjemnú vôňu. Evanjeliová zvesť o Kristovi podobne priťahuje hľadajúcich a stratených. Kristova krv na kríži zmyla naše hriechy a sprítomňuje sa pod spôsobom vína pri svätej omši.

Kniha symbolizuje Sväté písmo. Otvorená kniha znamená, že je rozčítaná a používaná. Obsahuje Božie slovo, ktoré je svetlom pre každého človeka.

Meč je atribút svätého Martina, patróna Spišskej diecézy. Vztýčenosť symbolizuje pripravenosť uskutočňovať Božie slovo v živote skutkami podobne, ako to urobil svätý Martin. Prekrytie knihy a meča symbolizuje úzke spojenie medzi Písmom a Tradíciou, medzi vierou a dobrými skutkami.

Horské štíty predstavujú Tatry. Okolo týchto veľhôr sa obvíja Spišská diecéza, sú jej geografickou dominantou. Príroda hovorí o svojom Stvoriteľovi, symbolicky ukazuje na vyššie a večné hodnoty.

Biskupské motto „Abba, Pater“ čiže „Abba, Otče“ je citátom z biblie (Mk 14, 36; Rim 8,15; Gal 4, 6) a je vyjadrením dôverného synovského vzťahu k Bohu.