SVIATOSŤ KRSTU

Sviatosť krstu

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou sa človek oslobodzuje od hriechov, stáva Božím dieťaťom a členom Kristovej Cirkvi. Krst vtláča človekovi do duše nezmazateľný znak.

 “Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.” (KKC 1213)

 

Predtým, než požiadate o krst, zamyslite sa, prečo chcete pokrstiť svoje dieťa. Chcem ho odmalička viesť k Bohu a vychovávať ho v kresťanskej viere? Chcem, aby neskôr prijalo aj ďalšie sviatosti – Eucharistiu, birmovku, sviatostné manželstvo? Uvedomujem si, že dieťa sa sviatostným krstom „znovu narodí“ pre večný život, zmyje sa mu dedičný hriech a stáva sa Božím dieťaťom a členom Cirkvi?

Nájdite si dobrých (veriacich) krstných rodičov. 
Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 1255 hovorí: ,,Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou.”
Krstný rodič berie na seba úlohu, že bude dieťaťu počas jeho života pomáhať príkladom, modlitbou, rozhovormi, prípadne inými dostupnými spôsobmi. Pomáhať má dieťaťu v tom, aby dokázalo počas svojho života odpovedať na Božie volanie, žiť sviatostným životom a nasledovať Krista. Krstný rodič má veľmi dôležitú úlohu, lebo má pomáhať, aby sa v novopokrstenom mohla rozvíjať krstná milosť. Čo to znamená? Krstný rodič prijíma istú zodpovednosť za duchovné napredovanie pokrsteného, vedie ho spolu s rodičmi k životu vo viere (stáva sa pre neho akýmsi sprievodcom v duchovnom zmysle). Vyberajte preto pre svoje dieťa takého človeka, ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:
– aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
– aby zavŕšil 16. rok života;
– aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; (tzn. plní si základné povinnosti: pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelne sa spovedáva – aspoň raz za rok, nežije v neusporiadanom vzťahu – druh/družka v spoločnej domácnosti, len civilne zosobášený, zosobášený v inom ako katolíckom kostole;
– aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
– aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
Je dobré, ak pred krstom rodičia aj krstný rodič pristúpia k sviatosti zmierenia.

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farskom úrade. Potrebné je so sebou priniesť rodný list dieťaťa a krstné listy krstných rodičov (ak boli pokrstení v inej farnosti). Rodičia sú povinní postarať sa, aby ich dieťa bolo pokrstené čím skôr, v prvých týždňoch života.

V našej farnosti krstíme v nedeľu pri svätej omši, na rozumné požiadanie aj v iný deň.