REHOĽNÉ SESTRY VO FARNOSTI

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky)

V našej farnosti pôsobí Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta. Komunita bola zriadená v marci v roku 2009, kedy sem prišli prvé sestry. 

sr. Alena

sr. Beáta (Viera) Kasašová

sr. Ľudovíka (Oľga) Cabadajová

Služba vo farnosti starým a chorým ľuďom

pravidelné prinášanie sv. prijímania  //  podomová služba v spolupráci s obecným úradom  //  návštevy (nákupy, predpísanie liekov, ošetrenie, služba ucha…)

Práca s deťmi a mládežou

každodenné stretká v rámci voľného času: hra, modlitba, katechéza, súťaže  //  doučovanie slabších žiakov animátormi farského klubu  //  letné duchovné tábory  //  divadlá  //  účasť na animakurzoch v rámci ZMM  //  formačné stretká pre animátorov  //  pravidelné mesačná návšteva starých ľudí v Domove dôchodcov Novoť, príležitostné návštevy starkých v dedine

Služba vo farnosti

služba lektora  //  zapájanie sa do spievania v zbore  //  čistenie bohoslužobných nádob  //  príprava aktivít pre deti v kostole  //  animácia mládeže pre službu vo farnosti  //  pomoc pri príprave birmovancov a detí na prvé sv. prijímanie

V rámci vincentskej rodiny

ZMM vo farnosti a spolupráca s centrom pri organizovaní animakurzu pre Stredoslovenský kraj  //  vytvorenie siedmich skupín v rámci ZZM  //  animácia spoločenstva SKL v Zákamennom  //  každoročná účasť na zbierke „Boj proti hladu“ vo farnosti ako aj v okolitých farnostiach

SESTRY, KTORÉ PÔSOBILI VO FARNOSTI

sr. Valéria (Anna) Jopková

sr. Veronika (Veronika) Suchanovská

sr. Anna (Anna) Ciganpalová