SVIATOSŤ BIRMOVANIA

SviatosŤ birmovania

 

Prihláška na stiahnutie: 

Vstupné otázky na stiahnutie: Vstupné otázky na birmovku

Otázky na birmovku: 

1. téma: Vierouka

2. téma: Sviatosti

3. téma: Morálka (Desatoro)

4. téma: Všeobecný prehľad

Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania:

 1. žiak ročníka ZŠ alebo 2. ročníka 8. roč. gymnázia a vyššie v šk. roku 2023/24 (čiže aj dospelý)
 2. Pri odovzdaní prihlášky zvládnuť vstupné preskúšanie. Otázky nájdete na internete.
 3. Aktívne sa zúčastňovať sv. omše v každú nedeľu a v prikázaný sviatok. Za aktívnu účasť sa nepokladá postávanie pred kostolom, na schodoch na chór a rozprávanie sa. 
 4. Zodpovedne a aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní náboženstva v škole.
 5. Zúčastňovať sa na stretnutiach v skupine spolu s animátorom.
 6. Prečítať zo Svätého písma Evanjelium podľa Matúša.
 7. Počas prípravy pristupovať sviatosti zmierenia.
 8. Zapájať sa do života farnosti.
 9. Úspešne absolvovať test na základe stretnutí s animátorom.
 10. Slušne sa správať v škole, v kostole a na verejnosti.

Poučenie pre výber birmovného mena:

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho  birmovného patróna. Je to niektorý svätý alebo blahoslavený, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí (oroduje) za mňa a pomáha mi z neba. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

 1. Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.
 2. Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života.
 3. Môžem si ho vybrať podľa toho, čo chcem robiť v budúcnosti, aby mi v tom pomáhal a ochraňoval ma.
 4. Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.
 5. Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis. Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

Poučenie pre výber birmovného rodiča:

Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri krste (KKC, 1311).

Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (KKP, kán. 892).

 • Aby niekto mohol plniť úlohu birmovného rodiča, je potrebné:
 1. aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
 2. aby zavŕšil 16. rok života;
 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
 5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca (KKP, kán. 893 § 1, kán. 874).
 • Birmovným rodičom nemôže byť:
 1. nepokrstený alebo pokrstený nekatolík (napr. pravoslávny, evanjelik a.v.)
 2. kto neprijal sviatosť birmovania;
 3. slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka, s ktorým neuzavrel sviatostné manželstvo v katolíckom kostole);
 4. len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (bez dišpenzu);
 5. nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
 6. kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.

K splneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, patrí aj verné plnenie príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz v roku sa vyspovedať.

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi;  KKP = Kódex kánonického práva)

Birmovanie je sviatosť v ktorej pokrstený dostáva dar Ducha Svätého, aby ho dokonalejšie spojil s Cirkvou, aby sa stal svedkom Ježiša Krista a aby bol schopný slovom i skutkom brániť a šíriť vieru.

„Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.“ (KKC 1316)

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje raz za tri roky a môžu k nej pristúpiť žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy. Môže ju prijať ten, kto je pokrstený, kto sa z vlastného rozhodnutia chce stať dospelým kresťanom, chce si posilniť svoj vzťah s Bohom a s Cirkvou a chce k tomu prijať pomoc a silu Ducha Svätého. Podmienkou prijatia sviatosti birmovania je absolvovanie prípravy, účasť na nedeľnej svätej omši a prikázaných sviatkoch, mesačné sväté spovede a zodpovedné absolvovanie náboženskej výchovy v škole. Pre birmovného rodiča platia tie isté podmienky ako pre krstného rodiča (viď sviatosť krstu). Odporúča sa, aby birmovným rodičom bol krstný rodič.