SVIATOSŤ BIRMOVANIA

SviatosŤ birmovania

Prihláška na stiahnutie: Prihláška na prijatie sviatosti Birmovania vo farnosti Lokca

Vedomostné otázky na stiahnutie: Vedomostné otázky na birmovku

  • Birmovka v našej farnosti je naplánovaná na 2. októbra 2021
  • Vedomostné skúšky:
    • pre tých, ktorí ešte nemali skúšky, budú v sobotu 4. septembra na fare
    • opravná skúška bude 11. septembra

Birmovanie je sviatosť v ktorej pokrstený dostáva dar Ducha Svätého, aby ho dokonalejšie spojil s Cirkvou, aby sa stal svedkom Ježiša Krista a aby bol schopný slovom i skutkom brániť a šíriť vieru.

„Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.“ (KKC 1316)

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje raz za tri roky a môžu k nej pristúpiť žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy. Môže ju prijať ten, kto je pokrstený, kto sa z vlastného rozhodnutia chce stať dospelým kresťanom, chce si posilniť svoj vzťah s Bohom a s Cirkvou a chce k tomu prijať pomoc a silu Ducha Svätého. Podmienkou prijatia sviatosti birmovania je absolvovanie prípravy, účasť na nedeľnej svätej omši a prikázaných sviatkoch, mesačné sväté spovede a zodpovedné absolvovanie náboženskej výchovy v škole. Pre birmovného rodiča platia tie isté podmienky ako pre krstného rodiča (viď sviatosť krstu). Odporúča sa, aby birmovným rodičom bol krstný rodič.