PRÍPRAVA NA VOĽBY DO HOSPODÁRSKEJ A PASTORAČNEJ RADY

PRÍPRAVA NA VOĽBY DO NOVEJ HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI, HOSPODÁRSKEJ RADY FILIÁLKY A FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY

            V uplynulých dňoch uplynul päťročný mandát členom hospodárskej rady farnosti v Lokci a hospodárskej rady filiálky v Ťapešove. Z toho dôvodu sa v našej farnosti budú konať voľby do hospodárskych rád farnosti a filiálky. Zároveň sa uskutočnia aj voľby do Farskej pastoračnej rady.

Úlohy hospodárskej a pastoračnej rady

            Hospodárska rada farnosti alebo filiálky (stanovy) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo. Lokca má svoju hospodársku radu a Ťapešovo má svoju hospodársku radu. Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Volených členov, musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných členov.

            Farská pastoračná rada (stanovy) je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí sa, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu. Pastoračná rada je jedna pre obe dediny, teda sa v nej budú nachádzať zástupcovia Lokce i Ťapešova. Pastoračná rada sa skladá z úradných, menovaných, volených a delegovaných členov. Volení členovia musia tvoriť nadpolovičnú väčšinu. Delegovaným členom je jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti. Preto nemusíte voliť rehoľné sestry, jedna z nich bude delegovaná.

            „Stanovy hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze“ a „Stanovy farskej pastoračnej rady v Spišskej diecéze“ sú zverejnené na našej farskej webovej stránke.

Voľby do Hospodárskej rady farnosti v Lokci

            Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa budú nachádzať tri riadky, na ktoré napíšete tri mená. Členmi hospodárskej rady sa nemôžu stať tí, ktorí majú s farnosťou nejaké stabilné ekonomické vzťahy.

Voľby do Hospodárskej rady filiálky v Ťapešove

            Volebný lístok bude bielej farby. Na ňom sa budú nachádzať tri riadky, na ktoré napíšete tri mená. Členmi hospodárskej rady sa nemôžu stať tí, ktorí majú s farnosťou nejaké stabilné ekonomické vzťahy.

Voľby do Farskej pastoračnej rady

            Volebný lístok bude žltej farby. Na ňom sa budú nachádzať mená kandidátov. Volíte sedem členov pastoračnej rady. Môžete zakrúžkovať mená z uvedených kandidátov, ale i dopísať vlastných kandidátov. Spolu, zakrúžkovaných a dopísaných, ich však nesmie byť viac ako sedem, inak bude lístok neplatný.

Zvolený člen hospodárskej a pastoračnej rady má spĺňať tieto podmienky:

a/ Musí byť katolíkom.

b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Lokca (obec Lokca a Ťapešovo).

c/ Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.

d/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.

e/ Podľa KKP nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva.

f/ Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky.

g/ Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.

h/ Dovŕšil 18 rokov života.

Voliť môže:

a/ Musí byť katolíkom.

b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti Lokca (obec Lokca a Ťapešovo).

c/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.

d/ Dovŕšil 18 rokov života.

Ako budú prebiehať voľby:

            V nedeľu 18. júla budú rozdané volebné lístky po sv. omšiach. Odovzdávať ich budete môcť počas celého týždňa až do nedele 25. júla do pripravenej volebnej schránky v kostole. V nedeľu 1. augusta budú vyhlásené výsledky volieb.