SVIATOK KRISTA KRÁĽA

SVIATOK KRISTA KRÁĽA

zdroj: tkkbs.sk

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu.

Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku 1925 ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi – preto bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. A modlitba zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou od začiatku bola a je obdarená úplnými odpustkami.

Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť – najvyšší stupeň slávenia a veľmi vhodne bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Veď takto lepšie vystihuje vôľu večného Otca “zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi” (Ef l, 10), a kresťanom každoročne priamo pripomína, že Kristus je “Alfa a Omega, Počiatok i Koniec” (Zjv 21, 6). Liturgický rok začína adventom – prípravou na slávnosť Narodenia Pána – a končí oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť.

Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v ModItibe Pána – príď kráľovstvo Tvoje…

Navyše hlavným dôvodom Ježišovho ukrižovania bol titul „židovský kráľ’.

A v štvrtom evanjeliu Ježiš priznáva, že je kráľ, ale jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, a že sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde (porov. In 18, 33 – 37).

V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke, zväčša v podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo, vyjadruje službu. Grécky výraz „skeptron“, pochádza totiž zo slovesa „skeptesthai“, čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých podopiera a dvíha. Druhý význam termínu „skeptron“ je palica pútnika alebo pastiera.

Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier predpovedaný prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho potrebujú.