VEĽKONOČNOU NEDEĽOU VSTUPUJEME DO TÝŽDŇA BIELYCH ŠIAT

VEĽKONOČNOU NEDEĽOU VSTUPUJEME DO TÝŽDŇA BIELYCH ŠIAT

Evanjeliový úryvok veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania (Mt 28, 1 – 10) prináša správu o nájdení prázdného hrobu a zjavení sa vzkrieseného Pána ženám. 

Evanjeliový úryvok začína zmienkou, že ženy prišli k hrobu „na úsvite prvého dňa v týždni“. Ide o viac než len chronologický údaj. Kresťania v tom videli narážku na Knihu Genezis a stvorenie sveta. Tí, čo boli pokrstení v Kristovi, stali sa novým stvorením. Podľa židovského kalendára nedeľa bola prvým dňom pracovného týždňa, ktorá nasledovala po sobote, ktorý bol v židovstve dňom zasväteným Pánovi. Kresťania prevzali túto myšlienku číslovky „prvý“ a nedeli dali význam „prvý deň“ v zmysel dôležitosti, lebo dáva zmysel a obsah všetkým nasledujúcom dňom. Je nedeľou vzkriesenia Pána – ústredného posolstva kresťanstva. Preto sa veľkonočná nedeľa nazýva „matkou všetkých nedieľ.“ 

Prvý deň v týždni

Svätý Ján Pavol II.  v svojom apoštolskom liste Dies Domini (Deň Pána) o svätení nedele konštatuje, že v našej spoločnosti sa rozrástla prax „week-endu“. Nedeľa tak stratila svoj pôvodný význam a ocitla sa na chvoste týždňa. „Môže sa stať, že človek sa uzavrie do takého úzkeho priestoru, ktorý mu už neumožňuje vidieť „nebo.“ Potom aj keď je sviatočne oblečený, ostáva vnútorne neschopný „sláviť sviatok““ (4. bod) V týchto dňoch sme svedkami zaujímavého paradoxu. Pred pár rokmi naši biskupi neuspeli apelovaním na zatvorenie predajní v nedeľu, aby si zamestnanci mohli oddýchnuť a byť so svojimi rodinami.

Vtedy sa mnohí (aj veriaci) postavili proti. Označovali to za obmedzovanie, ba až zasahovanie do slobody človeka. Nedeľné popoludňajšie prechádzky v nákupných centrách sa pre viacerých stali akoby životným štýlom, ako „zmysluplne“ stráviť deň voľna. Stačil jeden „vírus“ a všetci jednomyseľne dávame zapravdu predavačom, ktorí žiadali nedeľu ako deň oddychu. Zrazu zatvorené obchody v nedeľu sú všeobecne akceptované a zistili sme, že pri dobrej vôli stíhame nakúpiť aj v piatok a sobotu. Kiežby to tak zostalo aj po skončení týchto karanténnych opatrení. Vráťme nedeli pôvodný evanjeliový význam a krásu, slávme ju ako kresťania! 

Byť misionárom

Evanjeliové úryvky, ktoré opisujú zjavenia vzkrieseného Krista so svojimi učeníkmi, obsahujú aj Pánovo poslanie pre jeho nasledovníkov: „Choďte, oznámte mojim bratom…“ Byť kresťanom znamená byť misionárom. Terajší pápež František upozorňuje na rozdiel medzi „prozelytizmom“ a medzi „evanjelizáciou“.

Prozelytizmus oberá o slobodu a obrátenie považuje za získanie trofeje. Do popredia kladie vlastné „ja“ (ja ťa obrátim, ja ťa privediem k Bohu…). Evanjelizácia je v zásade svedectvo o Kristovi vlastným životom. Buďme príťažliví pre svoje okolie kresťanským štýlom života. Na prvé miesto klaďme Boha. 

Choďte do Galiley

Vzkriesený Pán posiela svojich učeníkov do Galiley. Tam to všetko začalo. Pri Galilejskom jazere ich pred troma rokmi povolal za svojich apoštolov. Je to pozvanie Pána Ježiša nanovo prejsť jeho celý príbeh ešte raz. Vidieť všetky udalosti, ktoré s ním prežili, jeho slová a skutky, v novom svetle jeho smrti a zmŕtvychvstania. Evanjelista Lukáš pri zjavení sa Krista svojim apoštolom uvádza: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.“  (Lk 24, 45) Aj my sme pozvaní pr ejsť nanovo svoj životný príbeh s Kristom. Obnovme v tento deň naše odhodlanie byť svedkami Ježiša Krista. 

Veľkonočnou nedeľou sa v Katolíckej cirkvi začína sláviť veľkonočná oktáva, ktorá sa považuje za najstaršiu časť cirkevného kalendára. V staroveku týchto osem dní charakterizovali tzv. mystagogické kázne. Mystagógia znamená v gréčtine „uvedenie do tajomstva“. Novokrstenci sa počas týždňa ďalej vzdelávali v poznávaní Kristovej náuky, do ktorej krstom na Bielu sobotu boli zasvätení. Mám dva konkrétne návrhy. 

  1. Každý deň si prečítajme vo Svätom písme niektorý úryvok zo štyroch evanjelií o zjavení sa zmrtvychvstalého Krista: ženám pri hrobe, Márii Magdaléne, emauzským učeníkom, apoštolovi Tomášovi, ostatným apoštolom za zatvorenými dverami, apoštolom pri Tiberiadskom jazere atď.  
  2. Každý deň si obnovme naše poznatky o jednej zo siedmich sviatostí. Môže nám poslúžiť Katechizmus Katolíckej cirkvi, You cat, alebo rôzne zdroje na internete. Napríklad v Spišskej diecéze je to Diecézna škola viery. Zopakujme resp. prehlbujme svoje náboženské poznatky. 

autor: F. Trstenský: zdroj: postoj.sk