ZLET (28. – 31. 7. 2017)

ZLET

 

“Buď INý, maj súcit s chudobnými.” V duchu týchto slov sa niesla celá atmosféra Zletu Združenia mariánskej mládeže (ZMM) v Lokci. Toto združenie, ktorého členmi sú aj niektorí mladí z našej farnosti, každé dva roky organizuje celoslovenskú akciu – ZLET.

Preto aj tento rok sa stretli mladí zo ZMM v našej farnosti. Spolu sme prežili štyri krásne dni, naplnené skvelým programom. Zatiahli sme na hlbinu a učili sa vyjsť v ústrety jeden druhému. Vytvorili sme tak spoločenstvo mladých, ktorí horia láskou ku Kristovi a Panne Márií a chcú byť „iní“ vo svete.

Po registrácii účastníkov Zletu a úvodnom programe v kultúrnom dome bola sv. omša, ktorú celebroval páter Pavol Noga, národný direktor ZMM. Po nej sme sa presunuli do kultúrneho domu a pozreli sme si divadelné predstavenie „Fatima“. Tento program nám pripravili ochotníci z filiálky Ťapešovo.

Sobota bola už náročnejšia.  Po modlitbe a raňajkách nasledoval blok prednášok. Pozvaní prednášatelia boli: Vdp. Mgr. Martin Majda – prefekt seminára v Spišskej Kapitule a Milan Daniel z miniBODKY. Prvá prednáška bola zameraná na prehĺbenie dôverného vzťahu s Pánom Bohom. Druhá prednáška bola osobným svedectvom človeka, ktorý sa celý vložil do služby  opusteným deťom. Po vynikajúcom obede sme putovali na Jarovisko, cestou sme sa pomodlili krížovú cestu. Našu púť sme zavŕšili sv. omšou, ktorú celebroval Vdp. ThDr. Peter Majda, PhD., rektor seminára v Spišskej Kapitule. Jeho príhovor nám pomohol spoznať ohrozenia, ktoré vyplývajú z manipulácie prostredníctvom médií.  Večer sa niesol v  hudobno-zábavnom duchu,  plný folklóru a tanca. Záverom tohto dňa  vystúpila hudobná skupina Kaku.

Nedeľné dopoludnie bolo vyplnené svedectvami: Komunita sv. Egídia,  Združenie zázračnej medaily (Sr. Renáta Bezáková, dkl), MISEVI, Boj proti hladu (P. Mgr. Milan Grossmann, CM), sestry Vincentky – služba bezdomovcom a mobilný hospic sv. Kataríny Labouré , ADOS Slnečnica (Sr. Judita Cáková,dkl), duchovná služba vo väznici (Sr. Damiána Farkašová, dkl.  Po svedectvách nasledovala svätá omša vo farskom kostole, ktorú celebroval J.E.Mons.prof.ThDr. Jozef Haľko, PhD. Vo svojom príhovor otec biskup rozvinul a prehĺbil tému Zletu. Popoludní bol čas na šport a workshopy (mudRun, scavenger, futbal, florbal, volejbal, rtr futbal, podomová návšteva chorých, prednáška P. Pavla Nogu, CM) do ktorých sa zapojili aj miestni obyvatelia. Po všetkých aktivitách sme sa ešte zabavili „krokmi tanečnými“. Posledný bod nedeľného programu bola Adorácia.

Pondelok bol posledný deň akcie. Záverečnú svätú omšu celebroval provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv.Vincenta de Paul P. ThDr. Jaroslav Jaššo,  PhD. Po sv. omši sme sa pomodlili posvätný ruženec, nasledovalo balenie, obed a rozlúčka.

Na záver by sme sa chceli v mene celého Združenia mariánskej mládeže poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní a zabezpečení celoslovenskej akcie ZLET 2017. Osobitná vďaka patrí p. farárovi Mgr. Jaroslavovi Majdovi, pánu starostovi Ing. Miroslavovi Valčičákovi a pánu riaditeľovi školy Mgr. Ivanovi Dudášovi. Ďakujeme aj občanom, ktorí mladých prijali a povzbudili svojou účasťou.

 

                                                                                                                                      Lenka Naništová, členka predsedníctva ZMM