LETO S BOŽÍM SLOVOM – 2. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 2. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 2. kolo

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:    3. a 4. kapitolu

Otázky:     

3. Ježiš si vyvolil dvanástich apoštolov, ktorí sa stali prvými biskupmi. Mali svoje silné i slabé stránky. Bratia Jakub a Ján mali vznetlivú povahu, preto dostali prímenie Boanerges.. Čo znamená toto pomenovanie?

4. Ježiš pomocou podobenstiev približoval mnohé pravdy, aby ich ľudia lepšie pochopili. Okrem iného povedal aj podobenstvo o zasiatom semene, v ktorom približuje silu Božieho kráľovstva. V závere podobenstva spomína žatvu. Žatva je obrazom čoho?

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži a možnosti výhry.